• JP HYDROFOIL

JP HydroFoil

השיגעון החדש הגיע !! גלשן פוייל שטס מעל למים. מהירות נוחות והרגשה של לטוס ולרחף  על המים....

אפשר להתחיל להזמין !!

הגלשנים מגיעים בסוף מאי 2017

הנחה גדולה למזמינים מראש

תקנון תחרות בדף פייסבוק רוזן ומינץ – גלישה.

 

 

תקנון תחרות  בדף פייסבוק רוזן ומינץ – גלישה.

רוזן ומינץ גלישה , תערוך תחרות נושאת פרס, בעמוד הפייסבוק שלה, בכתובת: 

https://www.facebook.com/rosenmeentssurf

 

ההשתתפות בתחרויות כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה, ועל המשתתף בתחרות לעמוד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

 

מידע כללי אודות התחרות:

·         במהלך תקופת התחרות תוצג משימה בעמוד החברה בפייסבוק עליה יתבקש כל אוהד דף הפייסבוק להשתתף

·         תקופת התחרות: 25.4.17 עד 28.5.17 (רוזן ומינץ גלישה רשאית להפסיק בכל עת וללא התראה מוקדמת את התחרות)

·         סוגי הפרסים בתחרות והתנאים לזכייה ייקבעו לגבי כל סוג של תחרות, והם יפורסמו בעמוד רוזן ומינץ גלישה בפייסבוק ובתקנון באתר רוזן ומינץ.

·         קביעת הזוכים בכל תחרות, תבוצע על ידי רוזן ומינץ גלישה, והיא תהיה סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה. רוזן ומינץ גלישה שומרת לה את הזכות לפסול משתתף בגין כל סיבה מבלי לתת הסבר והודעה מראש.

·         לא ניתן לזכות ביותר מפרס אחד.

·         הפרס יחולק אך ורק אם יש לפחות 20 משתתפים בהגרלה.

·         במידה ויהיה שוויון בין 2 תמונות שנבחרו על ידי רוזן ומינץ גלישה , הפרס יחולק ל 2 זוכים שווה בשווה.

·         תמונה לא נאותה תוסר מיידית מהתחרות ולגולש/ת לא יהיה שום טענה או תביעה בעניין.

·         כל משתתף רשאי לעלות תמונה אחת בלבד.

·         יש לעלות תמונה שזכויות היוצרים שלה שייכות למשתתף בלבד.

 

כיצד משתתפים?

·         כדי להשתתף בתחרות, על המשתתף לבצע שלוש פעולות חובה בפייסבוק:

1        להיות חבר בעמוד האוהדים של רוזן ומינץ גלישה בפייסבוק, כלומר, ללחוץ על כפתור "אהבתי" בעמוד האוהדים של רוזן ומינץ גלישה בפייסבוק. 

2        לשתף את הפוסט של התחרות באמצעות כפתור "שתף" בעמודו האישי של המשתתף בתחרות.

3        לעלות תמונה אישית מקורית (תמונת אקסטרים אקשן בים באמצעות גלישת רוח, גלישת סאפ, גלישת קייט ) בתגובות לפוסט התחרות בדף רוזן ומינץ גלישה.

·         הודעה בדבר זכייה בפרס תישלח לזוכה, תוך 72 שעות ממועד סיום התחרות, באמצעות שליחת מסר במערכת הדואר הפנימית של בפייסבוק על פי הפרטים שנמסרו על ידו במסגרת התחרות.

·         לאחר וידוא פרטי המשתתף הזוכה, תודיע רוזן ומינץ גלישה  לזוכה על אופן מסירת הפרס באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף הזוכה.

·         לשם קבלת הפרס, יידרש הזוכה לאמת את הפרטים שמסר במסגרת הפרטים האישיים ע"י הצגת תעודת זהות, וכן לחתום על מסמך המאשר את קבלת הפרס. במקרה שהזוכה הינו קטין, יימסר הפרס להוריו.

·         רוזן ומינץ גלישה תהא רשאית לפסול, מועמד לזכייה, אשר לא הגיע לקבל את הפרס, תוך 30 ימים מיום שנשלחה לו הודעה על זכייתו.

·         הפרס יימסר לזוכה בחנות רוזן ומינץ גלישה בחיפה, באחריות הזוכה לאסוף את הפרס.

·         חלוקת הפרסים הינה באחריות רוזן ומינץ גלישה, רוזן ומינץ גלישה  ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לאיכותם ולטיבם של הפרסים ולכל תקלה, אבדן ו/או נזק שעשוי להיגרם למקבלי הפרסים או למי מטעמם. לא תינתן תעודת אחריות לפרסים, ולא תחול על רוזן ומינץ גלישה כל חובה למתן שירות ו/או אחריות לפרסים.

·         רוזן ומינץ גלישה תהא רשאית לפרסם את שמות המשתתפים שזכו בפרסים ותמונותיהם בכל סוגי המדיה על פי שיקול דעתה ועצם השתתפות בתחרות הינה אישור לכך.

·         התחרות אינה פתוחה לעובדי רוזן ומינץ גלישה  ובני משפחותיהם .

·         הפרסים הינם אישיים ולא ניתנים להעברה בכל דרך שהיא, רוזן ומינץ גלישה אינה מחויבת לסכום הזכייה והיא רשאית לשנות את סוג הפרס ללא התרעה מראש.

 

פרטי הפרס:

·         זיכוי בשווי 1000 ₪ לרכישה בחנות רוזן ומינץ – גלישה.

·         רכישת הציוד ממחירי מומלץ לצרכן בלבד.

 

עבור לתוכן העמוד