• news

חדשות

כל מה שחדש ומתחדש, חדש על המדף, מבצעים, כתבות, מאמרים, ציוד חדש, מידע מעניין מהעולם ועוד.

>> עוד בחדשות

::   סניף הגלישה בחיפה מתחדש   

::   דגמי רוקי מאונטיין 2016 כאן

::   חשמליים חדשים מתקפים 20"

::   מהי מידת השלדה בשבילי ?

:: דגם חשמלי מתקפל Rainbow חדש  

 

תקנון תחרות תמונת השנה שלכם לשנת 2011

תקנון תחרות צילום ROSEN & MEENTS

 

 

1.       הגדרות:

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

ROSEN & MEENTS

 

https://www.facebook.com/rosenmeents                                         

 

          מכריזים בזאת על תחרות נושאת פרסים אשר תתקיים בעמוד המותג

התחרות פתוחה לכל מי שיעלה תמונה שלו על אופניו התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות        בלבד אך מיועד לשני המינים - נשים וגברים כאחד

 

"התחרות" תחרות נושאת פרס הנערכת ע"י רוזן מינץ, ואשר   תקנון   זה הוא תקנונו.

 

"משתתף" אשר במהלך תקופת התחרות פעל על פי כללי הפעילות ברשת החברתית, ישתתף     בתחרות.  

 

אופן אישור הזכייה: הזוכה  בתחרות יקבל הודעה אישית בתיבת ההודעות בפייסבוק או למייל האישי ובה יתבקש ליצור קשר עם רוזן מינץ. או לחילופין יתבקש הזוכה לשלוח את פרטיו לכתובת דואר אלקטרוני. 

 

לאחר העברת כל הפרטים יוכל הזוכה לאסוף את הפרס מאחת מחנויות הרשת

 

"הפרס"

 

10,000 ₪ פרסים לזוכים שיחולקו:

 

 
מקום ראשון 5,000 ₪ (מינימום 500 לייקים)
מקום שני 3,000 ₪ (מינימום 300 לייקים)
מקום שלישי 2,000 ₪ (מינימום 200 לייקים)

 

הפרסים יתקבלו באביזרים או אופניים (המיובאים ע"י רוזן ומינץ) לפי שווי הפרס ויינתנו  ברשת ROSEN & MEENTS בלבד.

 

 

 

תקופת התחרות", התחרות תתקיים החל מיום 05.10.11 עד 31.12.11 להלן תקופת התחרות. מועד סיום התחרות ניתן לשינוי ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתו של רוזן מינץ

 

אתר התחרות" דף הפייסבוק של רוזן מינץ בכתובת

https://www.facebook.com/rosenmeents                                         

 

פרשנות:

 

2.1.      בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, לרבות באתר רשת החברתית פייסבוק ו/או בכל דרך אחרת, למעט הודעה מטעם רוזן מינץ בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

3.       כללי

 

3.1.      לא ניתן לערער על תוצאות התחרות ו/או על כל עניין הנוגע אליהן, וקביעתו של רוזן מינץ בעניין זה תהא סופית ומוחלטת.

 

3.2.      האחריות על מסירת הפרטים האישיים, באופן מדויק ומלא חלה אך ורק על המשתתף, ורוזן מינץ או מי מטעמו אין ולא תהיה כל אחריות על אמיתות הפרטים ו/או דיוקם ו/או באתר רוזן מינוס או באתר הפייסבוק . רק משתתף שמסר כתובת אי מייל תקינה יוכל להיות מועמד לזכייה.

 

 

 

 

 

4.       השתתפות בתחרות

 

4.1.      ההשתתפות בתחרות והאפשרות להיות מועמד לזכייה בפרס תתאפשר רק למשתתף אשר מילא אחר ההוראות באתר הפייסבוק שיפתח לצורכי תחרות זה , בכפוף לתקנון.

 

4.2.    כל משתתף זכאי לזכות פעם אחת בלבד בתחרות.

 

4.3.      האחריות על הזנת הפרטים האישיים, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, חלה אך ורק על המשתתף ולצלם לא תהיה כל אחריות על התאמת הפרטים ו/או על הקלדתם הממוחשבת באתר הפייסבוק. רק פרטים אישיים מלאים ותקינים שנקלטו במערכת הממוחשבת יילקחו בחשבון בעת בחירת המועמדים לזכייה. הקלדה שלא תכלול נתונים אישיים מלאים ותקינים תיפסל, ולא תשתתף בתחרות.

 

4.4.    הזוכה בתחרות יבחרו כדלקמן:

 

משתמש שהעלה תמונה שלו עם אופניו ולאחר שגרף את מירב קולות המשתתפים שבחרו בו והצביעו בעדו באתר הפייסבוק באמצעות לחיצה על כפתור ה- "LIKE" במשך תקופת התחרות, יוגדר כזוכה התחרות.

 

4.5.      בכל מקרה בו משתתף פעל שלא על פי כללי התחרות והוראותיו, לרבות פריצה  למערכת הממוחשבת ושינוי התוצאות, יהיה רוזן מינץ רשאי לפסול משתתף זה ו/או משתתפים אחרים אשר תוצאותיהם שונו כמפורט לעיל, ולמשתתף לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד רוזן מינץ בקשר לכך.

 

4.6.      בחירת הזוכים וכל טענה בקשר לכך יוכרעו על פי שיקול  רוזן מינץ אשר יהיה סופי ומוחלט, ולא יהיה ערעור על החלטת רוזן מינץ.

 

5.       איתור הזוכים

 

5.1.      לאחר תום תקופת התחרות, יצרו רוזן מינץ ו/או מי מטעמו קשר עם הזוכה לזכייה אשר נבחר על ידם , ואשר לא נפסל מסיבה כל שהיא, על פי הנתונים שנתבקש להזין באמצעות המערכת הממוחשבת באתר הפייסבוק.

 

5.2.      רוזן מינץ ו/או מי מטעמו ינסה ליצור קשר עם כל מועמד לזכייה לפחות 3 (שלוש) פעמים ובפרק זמן שלא יפחת מ- 72 (שבעים ושתיים) שעות. הניסיונות ליצור קשר עם המועמדים לזכייה, ייעשו בשעות העבודה הרגילות (09:00-17:00). הניסיונות ייערכו במרווחים של 6 (שש) שעות לפחות בין התקשרות להתקשרות.

 

5.3.      ככל שלא אותר המועמד לזכייה ו/או נפסל בגין אי עמידתו בתנאי תקנון זה ו/או כי קיים חשד כי מועמדותו לזכייה הושגה בדרכים שאינן כשרות (לרבות ביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית ו/או בדרך של פריצה למערכת הממוחשבת), ו/או כי אינו מעוניין לממש את הפרס, ייפסל, ותחתיו יבוא משתתף אשר דורג במקום הבא אשר ייחשב כמועמד לזכייה ויחולו לגביו ההוראות הנ"ל בהתאמה, וחוזר חלילה. מובהר כי מועמד לזכייה שנפסל לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא מרוזן מינץ.

 

6.       פטור מאחריות

 

6.1.      המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רוזן מינץ ו/או מנהליו, עובדיו, ומי מטעמו, בכל הקשור והמתייחס לתחרות, להשתתפות (או אי ההשתתפות) בו ו/או לזכייה בו. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

 

6.2.      ההשתתפות בתחרות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, ורוזן מינץ לא יישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים, והקשור, במישרין או בעקיפין, עם התחרות.

 

6.3.      מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף בתחרות ו/או מלזכות בפרס ו/או לממש את הפרס, יהיה רוזן מינץ (המותג) פטור מאחריות.

 

6.4.א.      מובהר כי עיבוד הנתונים במסגרת התחרות נסמך על המערכת הממוחשבת שאינה בבעלות רוזן מינץ, ואשר אינה חסינה מכל טעות או תקלה. רוזן מינץ אינו מתחייב כי התחרות תתנהל ללא תקלה, שגיאה, "נפילה" או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה או בקשר לכך. כמו כן, מודגש, כי פעולת המערכת הממוחשבת כפופה לזמינות ולתקינות של רשת הטלפוניה, ולפיכך לא תהיה למשתתף כל טענה, דרישה או תביעה בגין כל נזק, אבדן, הפסד, פגיעה בסיכויים או הוצאה שייגרמו לו עקב טעות, נפילה, שיבוש, איחור או תקלה שנבעו מרשת הטלפוניה כאמור.

 

6.4.ב.       רוזן מינץ ו/או מי מטעמו אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן בקשר עם התחרות, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בהן, לרבות כוח עליון כגון: שביתות, מזג אויר, מלחמה וכדומה.

 

 

6.4.ג.         רוזן מינץ שומר לעצמו את הזכות שלא לפרסם כל חומר אשר לדעתו קיים חשש כי הוא נופל לגדר החומרים המנויים לעיל, וכן כל חומר אשר לדעת הצלם איננו הולם וכן להסיר חומרים כאמור אף לאחר פרסומם, והכל בשל האמור וכן מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתו הבלעדית של רוזן מינץ וללא צורך לנמק פעולתו. חומרים שלא יפורסמו או יוסרו ממנו לא יקנו לשולחיהם זכות להשתתף בתחרות .

 

6.4.ד.        רוזן מינץ שומר לעצמו את הזכות להפסיק את התחרות לפני המועד הנקוב, כל אימת שתתרחש תקלה או אירוע שאינו בשליטתו.

 

 

7.       שונות

 

7.1.      בהשתתפותו בתחרות, מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ומי שמעוניין להשתתף בתחרות, כי קרא תקנון זה וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

 

7.2.      מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מסכים ומתחייב המשתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע וכיו"ב, לא ייחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

 

7.3.      יובהר, כי לא ניתן לשנות את אופן מסירת הפרס בכל אופן שהוא אלא בכפוף לאישור בכתב ומראש שיינתן על ידי הצלם ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.

 

7.4.      התחרות אינה קשורה, ממומנת, נתמכת או מנוהלת על ידי פייסבוק. כל המידע שיימסר, יימסר לרוזן מינץ ו/או מי מטעמו, ולא לפייסבוק. השימוש במידע שיימסר על ידי המשתתף יהיה לצורך התחרות בלבד.

 

7.5.      רוזן מינץ רשאי לשנות את מבנה התחרות, שלביו, פרסיו, תוכנו, מתכונתו ונהליו, תקופתו, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי. כמו כן, הצלם שומר לעצמו את הזכות לבטל חלקים מהתחרות או את התחרות כולה. על שינוי תנאי התחרות כאמור בסעיף זה תינתן הודעה באתר התחרות ו/או בכל דרך אחרת אשר ימצא רוזן מינץ לנכון.

 

7.6.      רוזן מינץ איננו ולא יהיה אחראי בכל צורה או אופן למימוש או אי היכולת לממש את הפרס עקב נסיבות שאינן תלויות בו ו/או לגבי כל שיבוש, עיכוב דחייה או כל פגם אחר בפרס ו/או בקשר עם הפרס ו/או לגבי מימושו.

 

7.7.      רוזן מינץ שומר לעצמו את הזכות לעשות ככל שיחליט עם הפרס שלא חולק לאחר סיום תקופת התחרות, בכפוף לדין.

 

7.8.      תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך תקופת התחרות יעודכן התקנון. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר התחרות.

 

7.9.      יצוין, כי ההשתתפות בתחרות לעיתים כרוכה בכניסה למערכת הממוחשבת. בכל מקרה שיוכח, כי רשלנות של רוזן מינץ מנעה ממשתתף מלהשתתף בתחרות או לזכות בזכייה כלשהי, יוגבל הפיצוי לו יהיה המשתתף זכאי לגובה עלות כניסה (שיחת טלפון) למערכת הממוחשבת בכדי להשתתף בתחרות בלבד.

 

7.10.   למען הסר ספק, התחרות לפי תקנון זה אינו מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת בשל העובדה כי הזכייה בו תלויה ביכולת ולא בגורל.

 

7.11.   ההשתתפות בתחרות אסורה על רוזן מינץ וכן על עוזריו, עובדיו, ובני משפחתו.

 

7.12.          התחרות כפוף לתקנון זה, הנמצא לעיון באתר התחרות.

 

 

 

בכבוד רב,

ROSEN & MEENTS

עבור לתוכן העמוד