רוזן ומינץ - רשת חנויות אופניים וגלישה, מכירת אופניים חשמליים (חשמליות), אביזרים לאופניים, ציוד גלישה וסאפ

מועדון 12 Team לקוחות רוזן ומינץ


 תקנון - מועדון 12 Team  לקוחות רוזן ומינץ


מועדון הלקוחות של רשת רוזן ומינץ שנבחר לאחד מששת המועדונים המשתלמים בארץ (סקר ממון) מוסיף מסלול חדש והטבות נוספות לחברים. מעכשיו, לא צריך בכלל לשקול אם להצטרף היות וההטבה ברורה ומיידית והיא מתאימה לרכישת אופני ילדים או כניסה ועד לאופני קצה, אביזרים, ציוד ועוד. בקיצור לא אם להצטרף ....רק לבחור את המסלול המתאים ולהתחיל להנות מיד !

הערות 

מבצעי  קונים ב 300 ומשלמים רק 200 ומבצע 1+1 חינם, זמינים למימוש בסניפים בלבד ולא באתר זה

המחירים במבצעי 300/200 ו 1+1 חינם,  כוללים בתוכם  את הנחת המועדון

תקנון מועדון 12 Team  לקוחות רוזן ומינץ.

מועדון 12 Team  מורחב – 12% לכל מחלקת האופניים  והאביזרים, כולל צבירת נקודות בגובה של4% משווי העסקאות. מבצעי 1+1 ומבצע קנה ב300 ₪ ושלם 200 ₪ כולל כפל מבצעים. עלות המועדון  180 ₪ לשנה

מועדון 12 Team  לאופניים עד 2750 ₪  – 12% הנחה  לאופניים עד מחיר 2750 ₪ לצרכן כולל אביזרים. כולל מבצעי 1+1 ומבצע קנה ב300 ₪ ושלם 200 ₪ , כולל כפל מבצעים. עלות המועדון 69 ₪  לשנה.

מועדון 12 Team חשמלי,   BMX ואופני VISION  – 12% הנחה לאופניים חשמליים, אופני BMX  לילדים, ואופניי VISION כולל כפל מבצעים. עלות המועדון 18 ₪ לשנה ( ללא הנחה על אביזרים)

מועדון 12 Team  גלישה – 12% הנחה על ציוד גלישה ואביזרי גלישה. כולל כפל מבצעים. עלות המועדון 18 ₪ לשנה.

מובהר כי האמור בתקנון זה בלשון זכר הינו לשם הנוחות בלבד ויראוהו כמתייחס גם ללשון נקבה, לכל דבר ועניין ובהתאמות הנדרשות.

1.  תחולה

1.1  "חבר" יהיה כל מחזיק כרטיס חבר כדין, כל עוד חברותו בתוקף לאחד מארבעת סוגי המועדוני הרשומים מעלה.

1.2  תוקפו של תקנון זה הינו כל עוד נמשכת החברות במועדון הלקוחות והוא יחול בגין כל רכישה שתתבצע על ידי בעל/ת כרטיס החבר באחת חנויות הרשת רוזן ומינץ.

1.3  רוזן ומינץ שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות מועדון הלקוחות בהודעה מראש של  30 יום, שתפורסם בדרך פומבית, שתיבחר ע"י רוזן ומינץ.

2. כרטיס חבר – חברות במועדון

2.1 כרטיס החבר הוא אישי ואינו ניתן להעברה ורכישה, אלא לפי שיקול דעת רוזן ומינץ וזאת  במחיר שיקבע ע"י רוזן ומינץ מעת לעת.

2.2 כרטיס החבר יעניק חברות במועדון הלקוחות של רוזן ומינץ שתחיל את הזכויות להלן.

2.3 כרטיס החבר מקנה זכאות להנחה בחנויות רשת רוזן ומינץ בלבד כדלקמן:

2.4  12% הנחה על אופניים אביזרי אופניים ותיקונים למועדון 12 Team  , כפוף לחברות בת 12 חודשים, כמפורט בס"ק 3.6 להלן.

2.5 רוזן ומינץ תהיה רשאית לשנות את שיעורי ההנחה בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה בת 30 יום מראש. מובהר בזאת כי ככל שהשינוי בשיעור ההנחה יתבצע בתקופה בה טרם מלאו 12 חודשים ממועד תחילת ההצטרפות של החבר למועדון הלקוחות, כי אז, יחול השינוי בשיעור ההנחה על אותו חבר רק החל מהחודש ה – 13 למועד ההצטרפות ואילך וזאת מבלי שרוזן ומינץ תדרש ליתן הודעה נוספת בדבר השינוי לאותו חבר.

2.6  רוזן ומינץ תהיה רשאית לדרוש ממציג/ת כרטיס החבר להזדהות באמצעות תעודת זהות, כתנאי לשימוש בכרטיס.

2.7  כרטיס החבר אינו כרטיס אשראי.

2.8 במקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס, על החבר/ה להודיע על כך לחברה ולפנות למשרדי החברה על מנת לקבל כרטיס חלופי בעלות שתיקבע ע"י רוזן ומינץ מעת לעת.

2.9 חבר מועדון שנתן, על דעת עצמו, את הכרטיס שלו לשימוש אדם אחר, כרטיסו יוחרם ותבוטל חברותו במועדון הלקוחות באופן מיידי, ללא כל החזר כספי.

3. כללי

3.1 מובהר בזאת, שאין כפל הנחות ולכן כל רכישה של מוצרים באמצעות תווי קנייה ו/או תווי קנייה של חברות האשראי, ו/או חברות במועדונים אחרים ו/או חברות במועדוני לקוחות אחרים כגון ועדי/ארגוני עובדים וכו' לא תזכה את הרוכש/ת בהנחה נוספת כחבר המועדון.

3.2 רוזן ומינץ רשאית להוסיף מתנות או מבצעים נוספים, המיועדים לחברי מועדון הלקוחות.

3.3 הודעת רוזן ומינץ בחנויות הרשת או בכל אפיק פרסומי אחר, תחשבנה כהודעה מספקת לחברי המועדון לכל דבר ועניין.

3.4 תקנון זה כפוף לשינויים שיקבעו ע"י רוזן ומינץ, לפי שיקול דעתה והוראות כל דין.

3.5 חבר/ת מועדון הלקוחות מביע/ה את הסכמתו/ה כי רוזן ומינץ תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטיו/ה האישיים , המצויים אצלה, וזאת לצורך ניהול ותפעול מועדון הלקוחות, פעולות שיווק ופרסום, שיבוצעו ע"י מועדון הלקוחות, הן בעצמה והן בשיתוף עם גורמים נוספים ובין היתר בדרך של משלוח הודעות דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מסרונים בטלפון הנייד וכו'. חבר מועדון יהיה רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו לקבל הודעות פרסומת כאמור, זאת באמצעות משלוח מכתב למשרדי החברה, או לחילופין להסיר את עצמו המסרון או הדואר האלקטרוני.

3.6 ביטול החברות יוכל להיעשות רק אחרי 12 חודשי חברות ובקשת ביטול תעשה באחת הדרכים המפורטות בסעיף, 3.11 להלן. יעמוד החבר על  ביטול חברותו טרם חלפו 12 חודשים, יהיה חייב החבר להשיב לרוזן ומינץ סכומים בגובה ההנחות שקיבל עד מועד ביטול החברות ולשם כך, מאשר החבר לרוזן ומינץ לחייב את כרטיס האשראי שלו בסכום השווה להפרש שבין ערך ההנחות שקיבל במהלך התקופה שעד למועד הביטול לבין סך הסכומים ששילם החבר על חשבון חברותו על פי תקנון זה.

3.7 אדם, החבר בקבוצה כזו או אחרת, אשר קשורה כבר עם רוזן ומינץ וזכאית במסגרת קשריה להנחות, לא  יוכל להצטרף כחבר מועדון זה.

3.8 סמכות השיפוט הייחודית, בעניינים הקשורים לחברות במועדון, תהיה בבתי המשפט המצויים באזור תל אביב-יפו.

3.9 ניתנת בזאת הסכמת החבר לרוזן ומינץ לגבות את דמי החבר באמצעות פרטי כרטיס אשראי אחר ו/או נוסף המצויים בידי רוזן ומינץ, בכל מקרה בו, מסיבה כלשהי, לא יאושר החיוב בגין החברות, שתשלח רוזן ומינץ לחברת כרטיס האשראי בהתאם לפרטים שמסר החבר לרוזן ומינץ עבור הצטרפותו למועדון החברות.

3.10 ידוע לי כי קיימת לי הזכות לבטל את חברותי במועדון הלקוחות בתום 12 חודשי חברות וידוע לי כי ביטול כאמור לא יזכה אותי בהשבת דמי חבר ששולמו עד מועד הביטול. ביטול כאמור, יעשה באחת מהדרכים הבאות: 1. באמצעות שיחה טלפונית לרוזן ומינץ בע"מ ובכפוף להצגת פרטי זיהוי לשם אימות הנתונים. 2. באמצעות משלוח מכתב בדאר רשום לכתובת רוזן ומינץ בע"מ במקרה כאמור תכנס הודעת הביטול לתוקף בחלוף 6 ימים ממועד משלוח הודעת הביטול.

3. באמצעות משלוח פקסימיליה למשרדי רוזן ומינץ בע"מ. על אף האמור לעיל הזכות לביטול חברות כאמור כפופה להוראות סעיף 3.6 לעיל. 4. באמצעות משלוח דוא"ל לחברה.


     

 

מדוע כדאי להצטרף למועדוני החברים של רוזן ומינץ? 

♦ שיתופי פעולה והנחות בחברות שונות - פרטים בתחתית העמוד 

♦ הכרטיס היחיד שמקנה כפל מבצעים והנחות! (למעט חבר / וקרנות השוטרים( 

♦ מועדון 12 Team  מורחב מקנה הנחה על כל מוצרי ענף האופניים ואביזרי רכיבה בחנות, כולל עבודה ושירות + צבירת  נקודות 4% מערך הרכישה .   

♦ מבצעים ייחודיים לחברי המועדון בכל שבוע 

♦ מועדון רוזן ומינץ נבחר לאחד מ 6 המועדונים הטובים בארץ לפי בדיקת מגזין ממון של עיתון "ידיעות אחרונות"

♦ אירועים מיוחדים לחברי מועדון בלבד 

♦ רשת חנויות בפריסה ארצית

♦ הטבה בכל יום הולדת למועדון 12 Team  מורחב

♦ ההצטרפות מיידית בכל אחד מהסניפים, ההנחות והמבצעים החל מהקנייה הראשונה!

♦ ההנחה אינה בתוקף  בעת רכישת אופניים משומשים      

 תקנון צבירת נקודות :

המבצע  לחברי מועדון 12 Team  מורחב רוזן ומינץ בלבד 12% הנחה בלבד.  (בעלות 180 ₪ )

המחיר הקובע לצבירת הנקודות  הוא המחיר ששולם בפועל .

חבר מועדון יקבל לזכותו 4% מסכום הקנייה בצבירת נקודות לכרטסת האישית שלו בלבד . 

הצבירה אינה כוללת כל דגמי אופניים חשמליים מכל סוג

לדוגמא : שווי עסקה לתשלום 5000 ₪, לזכות הלקוח נצברו 200 נקודות . 

צבירת הנקודות היא רק על מוצרים המיובאים ע"י רשת "רוזן ומינץ" (אופניים + אביזרים .( 

צבירת נקודות אפשרית רק על מוצרים שנקנו בהנחה של עד 20% מעבר להנחה זו לא תהיה צבירת  נקודות . 

מימוש הנקודות יהיה רק על פריטים במחיר צרכן הנחה בלבד . 

לא ניתן לממש נקודות שנצברו באותו היום אלא רק יום למחרת . 

נקודה= 1 ₪ . 

אין הנחת מועדון על מוצרים במימוש תשלום בנקודות . 

לדוגמא: מוצר בשווי 100 ₪  והלקוח מבקש  לממש את כל הנקודות ,אזי יצטרך הלקוח 100 נקודות למימוש מלא. 

ללקוחות מועדון 12 Team  תינתן הנחה על ההפרש  לתשלום . 

צבירת נקודות אך ורק למועדון 12 Team  מורחב בעלות של 180 ₪ לשנה.

אין זכות החזרה למוצרים שנרכשים במימוש נקודות  ולא יינתן החזר כספי למוצרים שנקנו במימוש נקודות .    

החלפת מוצר:החלפת מוצרים תתאפשר רק בערך כספי הזהה למוצר המוחלף, כאשר הפריט המוחזר חדש ובאריזתו המקורית.

מימוש הנקודות  היא אישית לפי כרטיס חבר בלבד. 

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה,  תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר וענין

המוצרים ימכרו AS IS יתכנו פגמים מתצוגה.

אין כפל הנחות או הטבות נוספות כלשהן.

המוצרים המשתתפים במבצע הינם מהמותגים המיובאים ע"י רשת רוזן ומינץ בלבד.

החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל זמן וללא הודעה מוקדמת.

ט.ל.חתקנון הסרה מרשימת דיוור

הנך נמנה על חברי "מאגר לקוחות רוזן ומינץ"  החל מתאריך 1.12.07 נשלח דיוורים באמצעות הדוא"ל ו/או ה- SMS, רק ללקוחותינו אשר אישרו ו/או יאשרו קבלת דוא"ל ו/או SMS מאתנו • באם אינך מעוניין לקבל דיוור בכלל ו/או מסוג מסוים : לחץ בתחתית הדיוור על UNSUBSCRIBE • או שלח את בקשת ההסרה ב"צור קשר" באתר רוזן ומינץ, אין לשלוח "השב למייל " עם בקשת הסרה. תשומת לבך, כי סירוב לקבלת הודעות דוא"ל ו/או SMS אינו גורע מתנאי הצטרפותך למאגר לקוחות רוזן ומינץ, לרבות קבלת דיוור ישיר על פי תנאיו אלא אם כן יובהר מפורשות כי הנך מבקש להימחק ממאגר לקוחות רוזן ומינץ • כמו כן, למען הסדר הטוב, מובהר כי ללא בקשה להיגרע מרשימת הדיוור בצור קשר מאתר החברה, בהסכמתך כאמור לעיל, הנך מאשרר את חברותך במאגר לקוחות רוזן ומינץ המיועד, בין היתר, לצורכי שירות, שיווק פרסום ו/או כל דיוור ישיר אחר. ומצהיר כי מסירת המידע לרוזן ומינץ לצורך הכללתך במאגר לקוחות רוזן ומינץ, תלויה ברצונך ובהסכמתך בלבד והיא נמסרת, בין היתר, בהתאם להוראת סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981

   


סניפים

אופניים

אביזרים